Pravila sekcije za kazensko sodstvo slovenskega sodniškega društva

1. člen

 

Ta pravila urejajo:

 • članstvo v sekciji
 • način delovanja sekcije
 • področja delovanja sekcije

 

2. člen

 

Sekcijo za kazensko sodstvo Slovenskega sodniškega društva (v nadaljevanju: SSD) sestavljajo vsi sodniki, ki so člani društva in na vrhovnem, višjih , okrožnih in okrajnih sodiščih sodijo v kazenskih zadevah zoper polnoletne storilce kaznivih dejanj (v nadaljevanju: kazenski sodniki).

 

3. člen

 

Z namenom zagotavljanja pretočnosti pobud in mnenj, kazenski sodniki za območje vsakega višjega sodišča ustanovijo delovno skupino, ki jo sestavljajo:

 • predstavnik višjega sodišča
 • predstavnik vsakega okrožnega sodišča
 • predstavnik vsakega okrajnega sodišča.

 

Člani tako oblikovane delovne skupine izmed sebe imenujejo vodjo delovne skupine in njenega namestnika.

 

4. člen

 

Delovna skupina iz prejšnjega člena obravnava vsa vprašanja za katera je pristojna Sekcija za kazensko sodstvo SSD ter ji v zvezi s tem daje pobude, mnenja in stališča.
Seje delovne skupine sklicuje njen vodja po lastni pobudi, na pobudo članstva ali na predlog organov kazenske sekcije.

 

5. člen

 

Kazenska sekcija ima svoje predsedstvo (deset člansko), ki ga sestavljajo:

 • predsednik kazenske sekcije
 • vodje delovnih skupin iz 3. člena in njihovi namestniki
 • predstavnik Vrhovnega sodišča

 

Predsedstvu predseduje predsednik sekcije, ki jo tudi sklicuje po lastni presoji, najmanj pa enkrat letno; dolžan ga je sklicati tudi, če to predlaga predstavnik Vrhovnega sodišča ali najmanj dvoje vodij delovnih skupin iz 3. člena.

 

6. člen

 

Predsedstvo sekcije v okviru njenega namena in nalog, kot izhajajo iz Pravil slovenskega sodniškega društva, predvsem:

 • pripravi predlog programa dela in izobraževanja za vsako naslednje koledarsko leto
 • obravnava aktualno strokovno problematiko s področja kazenskega sodstva in v tem okviru oblikuje mnenja, stališča, predloge in pobude za ostale organe društva
 • spremlja ter oblikuje mnenja, stališča, predloge in pobude v zvezi s spremembami zakonodaje, ki se nanašajo na:
  a) kazensko sodstvo
  b) organizacijo in delovanje sodišč
  c) položaj, pravice in obveznosti kazenskih sodnikov
  • sodeluje pri organizaciji in izvedbi predavanj, seminarjev in drugih oblik strokovnih srečanj kazenskih sodnikov
  • skrbi za razvijanje delovne povezanosti in kolegialnih odnosov med kazenskimi sodniki ter vzpodbuja sodelovanje z drugimi sekcijami v okviru SSD
  • daje mnenja, predloge in pobude organom SSD v zvezi z vprašanji, ki so v njihovi pristojnosti.

 

7. člen

 

Predsedstvo se lahko, glede na določeno aktualno problematiko s področja dela kazenskih sodnikov oziroma njihovega položaja, odloči za sklic skupne seje vseh članov vseh delovnih skupin s področja vseh višjih sodišč in predstavnika vrhovnega sodišča.

 

8. člen

 

Do imenovanja predsedstva kazenske sekcije po določbah teh pravil, imenuje člane predsedstva Glavni odbor SSD, praviloma izmed svojih članov. Člani tako imenovanega predsedstva v roku treh mesecev od imenovanja skličejo sejo članov sekcije z območja posameznega višjega sodišča, na kateri se oblikuje delovna skupina (3. člen) in imenuje njen vodja ter njegov namestnik in v nadaljnjem roku petnajstih dni o tem obvestijo Glavni odbor SSD ter predsednika(-co) SSD.

 

9. člen

 

Ta pravila pričnejo veljati, ko jih v skladu s 15. členom Pravil SSD sprejme Glavni odbor SSD.
 

Predsednica
Slovenskega sodniškega društva:
Janja Roblek

 

Ta pravila je sprejel glavni odbor SSD in veljajo od 1.7.2006 dalje.

 

 

Dokument si lahko tudi shranite oz. natisnete:

Pravila sekcije za kazensko sodstvo SSD.pdf
Pristopna izjava

V Slovensko sodniško društvo se lahko včlanite s pristopno izjavo, ki jo pošljete na naslov društva.

Aktualno
16. junij, 2020
Zaključilo se je zbiranje sredstev v Koronasklad, ki ga je Slovensko sodniško društvo ustanovilo zaradi epidemije koronavirusa in hudih posledic, ki jih je ta imela na življenje v naši državi. Slovenski sodniki so v času dobrodelne akcije od 31. marca do 31. maja s prostovoljnimi prispevki zbrali 34.397 ...

 

Koristne povezave

 

Kontaktni podatki

 

E-novice

  

Sedež društva je v sodni palači v Ljubljani.

 

Slovensko sodniško društvo,
Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana
Slovenija

 

Tel.:  +386 1 366 45 34

Faks: +386 1 366 45 64
E-pošta: sodnisko.drustvo@sodisce.si

 

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.