Poslovnik sveta za sodniško etiko
slovenskega sodniškega društva

1. člen

 

Svet za sodniško etiko svetuje članom društva glede vprašanj sodniške etike in sprejema stališča o spoštovanju Kodeksa sodniške etike.
Svet odloča na podlagi pisnih zahtev predsednika, organov društva in članov društva. Nečlani lahko predložijo pobudo izvršilnemu odboru, ki v kolikor oceni, da je pobuda primerna, zahteva odločitev sveta.

 

Tekoče posle administracije vodi tajnik.

 

2. člen

 

Svet po prejemu zahteve predhodno preizkusi ali so podani formalni pogoji za uvedbo predlaganega postopka. Če formalni pogoji niso izpolnjeni, svet zahteve ne obravnava in o tem obvesti predlagatelja.

 

3. člen

 

Če svet sklene zahtevo obravnavati, obvesti o tem izvršilni odbor društva, predsednika društva in člana, na katerega se nanaša zahteva (v nadaljnjem besedilu udeleženci postopka) s pozivom, da v roku 15 dni podajo pisni odgovor na zahtevo za uvedbo postopka in predstavijo svoja stališča do zahteve.

 

4. člen

 

Na podlagi podane zahteve in odgovora nanjo, svet sprejme mnenje ali stališče, v skladu z 20. členom pravil društva. Odločitev se izda v pisni obliki, s kratko obrazložitvijo.

 

5. člen

 

Ta poslovnik stopi v veljavo z dnem sprejetja na glavnem odboru društva.

 

Predsednica
Slovenskega sodniškega društva:
Janja Roblek

 

Ta poslovnik je sprejel glavni odbor SSD in velja od 1.7.2006 dalje.

 

 

Dokument si lahko tudi shranite oz. natisnete:

Poslovnik sveta za sodniško etiko SSD.pdf
Pristopna izjava

V Slovensko sodniško društvo se lahko včlanite s pristopno izjavo, ki jo pošljete na naslov društva.

Aktualno
10. januar, 2020
Zadnjih nekaj let izvršilna in zakonodajna oblast na Poljskem sistematično posegata na področje pravne države in z zakonodajnimi spremembami ogrožata neodvisnost sodstva. Ne menita se za številna opozorila in pisma s strani različnih evropskih in mednarodnih institucij, ne upoštevata niti že dveh sodb ...

 

Koristne povezave

 

Kontaktni podatki

 

E-novice

  

Sedež društva je v sodni palači v Ljubljani.

 

Slovensko sodniško društvo,
Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana
Slovenija

 

Tel.:  +386 1 366 45 34

Faks: +386 1 366 45 64
E-pošta: sodnisko.drustvo@sodisce.si

 

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.